To Top

KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

   Veldo Teknoloji Makine Üretim San. Tic. A.Ş. başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi sırasında temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK’’) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde verilerinizi işlemektedir.

   Şirketimiz idari prosedürleri, bilişim teknolojileri desteği ile gerçekleştirilen veri işlem güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ve en üst seviyedeki güvenlik tedbirleri ile her türlü kişisel verinizi korumak için gerekli teknik ve idari alt yapıya sahiptir.
 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve İşlenen Verilerin Aktarımı

   Öncelikli değerleri arasında bireylere saygıyı alan Veldo Teknoloji Makine Üretim San. Tic. A.Ş. kişilerin mahremiyet hakkının korunması ve veri güvenliğinin sağlanması konularında gerekli özen ve hassasiyeti göstermekte, hukuki gerekliliklere uygun hareket etmektedir.Şirketimiz; ticari ilişkilerimizin düzenlenmesi ve ticari güvenliğin sağlanması, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, şirketimiz çalışanları ve diğer 3. Kişilerin hukuki ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi, şirketimizin kurumsal işleyişinin sağlanması, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması, VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, iş ilişkisinde bulunduğumuz gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak ve ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçları ile veri işleme faaliyetini gerçekleştirmektedir. 

   Belirtilen amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak sorumlu birimlerimiz tarafından işlenen verileriniz, SGK, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşları, danışmanlarımız, finansal risklerin değerlendirilmesi amacıyla finans kuruluşları, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmaları, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanağının bulunması ve rızanız çerçevesinde aktarılabilmektedir.

   Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (iii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunanın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v)i bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.
 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

   Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomotik olan veya otomotik olmayan yollarla, sözlü yazılı veya elektronik ortamda; iş başvuru formları, bilgi formları, kurumsal iletişim hesapları, posta ve e-postalar, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer 3. kişilerce şirketimize iletilen muhtelif belgeler, güvenlik kamerası kayıtları, şirket bilişim sistemleri; müşterilerimiz, hizmet/ürün tedarik ettiğimiz firmalar, iş ortaklarımız ve diğer 3. kişiler gibi muhtelif kanallar vasıtasıyla hukuki sebeplerin varlığı ile sınırlı olarak toplanır.
 

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Kapsamında Alınan Tedbirler

   Şirketimiz, mevzuat çerçevesinde işlenmekte olunan işbu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

   Kişisel verilerinizle ilgili hak ve taleplerinizi aşağıda belirtilen usuller dahilinde şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimizce talebiniz değerlendirilerek, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde başvurunuz sonuçlandırılacaktır.

   Şirketimize yapacağınız başvuru ile;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen düzeltme, silme ve yok etme talepleri doğrultusunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   Kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvurular İTOSB 2.Cadde No:24 Tepeören-Tuzla/İSTANBUL adresine yazılı olarak yapılabileceği gibi kvkk@veldo.com.tr e-posta adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda da iletilebilir.

   Yapılan başvurularda, ilgili kişinin kimliğini tespit edici bilgi ve konuya ilişkin belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir. Şirketimiz bilgi ve belgelerin araştırma için yeterli olmaması durumunda, ilgili kişiden ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

   Kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvurular İTOSB 2.Cadde No:24 Tepeören-Tuzla/İSTANBUL adresine yazılı olarak yapılabileceği gibi kvkk@veldo.com.tr e-posta adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda da iletilebilir.

   Yapılan başvurularda, ilgili kişinin kimliğini tespit edici bilgi ve konuya ilişkin belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir. Şirketimiz bilgi ve belgelerin araştırma için yeterli olmaması durumunda, ilgili kişiden ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

   Kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvurular İTOSB 2.Cadde No:24 Tepeören-Tuzla/İSTANBUL adresine yazılı olarak yapılabileceği gibi kvkk@veldo.com.tr e-posta adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda da iletilebilir.

   Yapılan başvurularda, ilgili kişinin kimliğini tespit edici bilgi ve konuya ilişkin belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir. Şirketimiz bilgi ve belgelerin araştırma için yeterli olmaması durumunda, ilgili kişiden ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

   Şirketimizde işlenen kişisel veriler; gerek ilgili kişinin yukarıda açıklanan hakları kapsamda Kanunun 11. maddesi gereği kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun kabul edilmesi, kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, gerekse işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

   Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi Şirketimizin ”Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü”nde bulunmaktadır.